Onze organisatie

Fibromyalgie en Samenleving is een vereniging met een platte structuur. Dit betekent dat iedereen met elkaar kan communiceren. De praktijk toont echter dat niet iedereen binnen de organisatie van alle activiteiten weet. Simpelweg doordat ieder zijn eigen takenpakket heeft. Daarom zijn enkele afspraken gemaakt.

De ledenvergadering komt jaarlijks bijeen om het jaarverslag, jaarrekening en beleidsvisie en meerjarenbegroting vast te stellen. 

- Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de grote lijnen rondom de ontwikkeling van de vereniging. Het vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe, legt in de ledenvergadering verantwoording af en doet beleidsmatige voorstellen. De voorbereiding hiervan komt van de directie en het voorzittersoverleg waarin de diverse commissievoorzitters zitten.

- De directeur is verantwoordelijk  voor de realisatie van de afgesproken doelstellingen, strategie en beleid en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingsresultaten zoals afgesproken op de algemene ledenvergadering , in het bestuur en/of voorzittersoverleg. Ook is de directeur het eerste aanspreekpunt voor de commissies en adviesorganen. Verder is de directeur uitvoerend verantwoordelijk voor het beheersen van risico’s verbonden aan verenigingsactiviteiten. Tot slot bewaakt de directeur de financiën en rapporteert hierover aan het bestuur.

- De vereniging kent commissie voor de uitvoering van het vastgestelde beleid, elk met een eigen voorzitter. De verschillende commissies houden zich bezig met activiteiten in de provincies, de website, belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering vrijwilligers, PR & Communicatie, beurzen en  jongeren. Een redactie is verantwoordelijk voor het FES magazine. 

- Ongeveer 120 vrijwilligers zijn actief binnen de F.E.S. Dit varieert van contactpersoon tot bestuurslid en van kantoorvrijwilliger tot vrijwilligers die zich met de website bezighouden. Samen zorgen zij voor zo goed mogelijke ondersteuning en belangenbehartiging  voor u als lotgenoot. Zij doen dit met een voor hen maximale inzet. Bijna alle vrijwilligers zijn zelf ook fibromyalgiepatiënt. Fijn als u hiermee rekening houdt als u probeert contact op te nemen. 

- Beloningsbeleid: de medewerkers volgen arbeidsvoorwaarden gebaseerd op die van ReumaNederland en de door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgestelde bbra-salarisschalen.

- De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor kosten die zij maken voor het vrijwilligerswerk dat zij verrichten. De vergoedingen blijven binnen de door de belastingdienst bepaalde maximumbedragen voor vrijwilligerswerk.

- De vereniging beschikt over een integriteitsfunctionaris. Vrijwilligers, medewerkers en derden kunnen zich vertrouwensvol aan deze persoon wenden in voorkomende gevallen van (verdacht van) integriteitsschending of ontoelaatbaar gedrag. Voor de contactgegevens van de integriteitsfunctionaris kunt u mailen naar fes@fesinfo.nl

- De vereniging heeft een kantoor in Hilversum voor de praktische uitvoering van algemene taken, zoals de ledenadministratie. Hier maken we gebruik van de vergaderfaciliteiten van de FNV. www.fnv.nl

- De vereniging heeft een ANBI status. We zijn een transparante organisatie en zorgen ervoor dat onze documenten voor iedereen inzichtelijk zijn. Hier kunt u onze jaarrekening, het jaarverslag, de beleidsvisie en de statuten terugvinden.

                                       

 

F.E.S. doet méér

  • Structurele bijeenkomsten en activiteiten
  • Samen sterker staan in de medische ontwikkeling
  • 6x per jaar het FES magazine in de bus
  • Contact met lotgenoten en belangenbehartiging