Samenwerking

De F.E.S. heeft mooie samenwerkingsverbanden met verschillende professionele organisaties. Hieronder lichten we enkelen uit en vermelden we wat we samen doen.

ReumaNederland

De vereniging onderhoudt nauwe contacten met het ReumaNederland, een van onze grote subsidieverstrekkers. We participeren in diverse overlegorganen waarbij ReumaNederland initiatiefnemer is of ook aan deelneemt.

Fonds PGO

Ook dit fonds is een van onze subsidieverstrekkers. Bovendien is Fonds PGO een informatiebron voor allerlei specifieke subsidieregelingen voor patiëntenorganisaties. De vereniging is een trouwe deelnemer aan de door hen georganiseerde activiteiten. 

PGOsupport

Deze onafhankelijke netwerkorganisatie is voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties die landelijk werken. PGOsupport adviseert deze organisaties en ondersteunt initiatieven die hun positie versterken. Zowel bij organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering als bij kwaliteit van zorg. FES maakt regelmatig gebruik van de hier aanwezige kennis en expertise.

Ieder(in)

Het netwerk Ieder(in) treedt voornamelijk op als algemene belangenvertegenwoordiger voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Ook verzorgt zij ondersteunende activiteiten voor aangesloten patiëntenorganisaties. De F.E.S. bezoekt regelmatig de ledenvergaderingen en eventuele specifieke activiteiten. Ieder(in) komt voort uit onder andere de CG-Raad waarvan onze vereniging lid is.

NPCF 

De Nationaal Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) is een overkoepelend, landelijk orgaan van de RPCP's (Regionaal Patiënten en Consumenten Platform) in het land. De F.E.S. is zowel landelijk als regionaal vertegenwoordigd op de ledenvergaderingen en participeert in relevante activiteiten.

Juridisch steunpunt

Deze afdeling is opgezet voor mensen met een beperking of chronische ziekte die juridische ondersteuning nodig hebben.
Dit steunpunt is in eerste instantie bereikbaar middels het Nationaal Zorgnummer 0900 – 2356780 (€ 0,20 per gesprek) en via hun website.
Het nummer kunt u gebruiken voor vragen over uitkeringen, zorg, wonen, vervoer, onderwijs en bescherming van uw recht. Indien nodig zullen de medewerkers u doorverwijzen naar het Juridisch Steunpunt.

ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations)

De F.E.S. is medeoprichter van de ENFA, een Europees netwerk voor meer bewustzijn rondom fibromyalgie. 

Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP)

In het SWP laten mensen met chronische pijn gezamenlijk één stem horen in overleg met zorgaanbieders, de (farmaceutische) industrie, verzekeraars, politiek en overheden. Chronische pijn komt voor bij ruim 2,2 miljoen Nederlanders. Doel van de samenwerkende patiëntenorganisaties is betere pijnzorg in Nederland. F.E.S. is aangesloten bij het SWP en vertegenwoordigd in de stuurgroep.

De vereniging onderhoudt verder waardevolle contacten met andere organisaties. Ook hebben diverse vrijwilligers op regionaal gebied verschillende contacten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de thuiszorginstellingen, huisartsenverenigingen, regionale ziekenhuizen en reumaconsulenten.

Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN)

Samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland (SRPN) is een samenwerkingsverband van bijna alle landelijke reuma patiëntenorganisaties. Zodat wij elkaar op landelijk niveau weten te vinden als het gaat om:

  • Kennisuitwisseling
  • Optimale samenwerking
  • Belangenbehartiging

 

                                                                          

 

 

F.E.S. doet méér

  • Structurele bijeenkomsten en activiteiten
  • Samen sterker staan in de medische ontwikkeling
  • 6x per jaar het FES magazine in de bus
  • Contact met lotgenoten en belangenbehartiging